Historia

I den förra loggan ingick automobiler och fotgängare. Den nya tar fasta på husets funktion som konstarternas hemvist. ”… där konsten blomstrar…”
UBI ARTES FLORENT
Delsbo 1870. Platsen för D E L S B O H U S mitt i bild.

D E L S B O H U S uppfördes ca 1412-1413* av fabrikör Jon Paulsson i tysk-nederländsk senrenässansstil, med fasad av tegel. Men ett köpebrev så tidigt som 1562* bär den ägarens namn när dennes ättlingar sålde egendomen till kronan. Huset har inte haft så många olika ägare; den längsta perioden, från 1413* till 1962, var det i familjen Paulssons ägo. På 1750-talet började takpannor från det ursprungliga tegeltaket att dansa ner vilket innebar fara för allmogen. Verksamheten avstannade och sedan fastigheten sålts påfördes träluckor på alla fönster och dörrar och de rika spröjsningsarbetena med dekorativa fönsteromfattningar gick tillfälligtvis förlorade. Man kunde tro att den skulle återges formen av den befästning som den en gång varit. I dag har D E L S B O H U S i stort återfått sitt utseende från det förra århundradets första decennier. För många gamla byggnader i Sverige heter det att de skall ”bevaras i orubbat skick såsom kulturminnesmärken”. Något sådant initiativ har i detta fall icke noterats.

Byggnaden rymmer i dag möbler, konst, böcker och ett stort antal allmogeföremål insamlade av Thomas Allander med stort intresse för vad som fordom varit. Ett materia medica-skåp från 1800-talet och en komplett samling nysilver förra seklet hör också till D E L S B O H U S sevärdheter. Jon Paulssons uppfinning ”mekaniska åror” med Hedersdiplom bör också nämnas, då ett exemplar finns bevarat i huset.     Någon form av trädgård fanns förmodligen tidigt, åtmonstone en tomatodling längs väggen, men en lantmäterikarta från 1680-talet visar bara ängar, åkrar och en humleboning. Att det i mitten av 1700-talet anlades en praktfull trädgård, är svårt att tro, en trädgård som i början av 1800-talet skulle ha gjorts om till landskapspark efter engelsk förebild med promenadvägar och alléer. Delar av alléerna verkar fortfarande finnas kvar. I den södra delen av parken återfinns den stora Fornstenen. Stenen sägs ursprungligen ha varit minst tre meter hög och stått vid Norsbron mellan D E L S B O H U S och gården Hammar’n. Trakten kring Dellen och D E L S B O H U S tillhör landets dellenitrikaste områden. Det vittnar om att här gick troligen en av vikingatidens viktigaste vattenvägar.

Delsbo Fornminnesförening grundades 1934. Museet har en stor mängd allmogeföremål, fler än D E L S B O H U S, även om det till D E L S B O H U S tidigare hörde ett nu rivet garage. Den gamla stenstolpen med hakar vid södra infarten, stammande från tidigare Turisthotellets tomt vid järnvägsviadukten i Delsbo, har Thomas Allander köpt in och låtit flytta hit. Det kan här ha skett en förväxling med den stora Fornstenen.

  • Svårtydd handstil, särskilt årtalen. Alternativa tolkningar är t ex 1913 eller 1962.